K1 belgesi ve K2 belgesi konusunda profosyonel çözüm ortağınız.

Trafik sigortası ve kaskolarınız için 25 ayrı sigorta şirketinden fiyat çalışması yapıyoruz.

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yetki belgesini aldıktan sonra ya da ileri bir tarihte unvan, adres, vergi dairesi, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu önele uymayan taşımacı (5) uyarma cezasıyla, cezalandırılır. 2010 yılı için bir uyarmanın karşılığı 64,-TL dır. Portal sayfalarımızda daha detaylı olarak inceleme imkanı bulabileceğiniz bu tür idari yaptırımlar, yetki belgesinin iptaliyle son bulmaktadır.

 

Gerçek ya da tüzel vergi mükellefi taşımacı, yönetmeliğe aykırı davranışı neticesinde almış olduğu uyarma türünde ki idari yaptırım cezalarını 90 gün içinde para cezasına çevirtmeli ve ödemelidir. Aksi halde 90 gün içinde kaldırılmadığı için kalıcı hale gelen ve toplamında 50 uyarma cezasına ulaşanların yetki belgesi, Bakanlık tarafından gıyaben iptal edilir.

KTY / Karayolu Taşıma Yönetmeliği

DÖRDÜNCÜ KISIM
Taşıma Düzeni
İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar
Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 43- (21) Yetki belgesi sahipleri, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde, bu hallerin gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde Bakanlığa yazılı bilgi vermek ve yetki belgeleri, varsa taşıt belgeleri ve taşıt kartlarının asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.
(22) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi dairesi, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
(23) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihte Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Aksi halde, değişiklik bildirilinceye kadar, değişiklik öncesi Bakanlığa bildirilmiş temsil ve/veya ilzama yetkili şahısların taleplerine göre iş ve işlemler gerçekleştirilir.

ALTINCI KISIM
Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer İdari Yaptırımlar
Uyarma
MADDE 76 - (1) Bu Yönetmeliğin;
n) 43 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onbirinci, onaltıncı, onyedinci, ondokuzuncu, yirmiikinci ve yirmiyedincı fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma; beşinci ve onuncu fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 uyarma; yedinci, yirminci, yirmibeşinci ve yirmialtıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 10 uyarma; onbeşinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edenlere her bent için 3 uyarma; yirmisekizinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma verilir