K1 belgesi ve K2 belgesi konusunda profosyonel çözüm ortağınız.

Trafik sigortası ve kaskolarınız için 25 ayrı sigorta şirketinden fiyat çalışması yapıyoruz.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde 04.05.2016 tarihinde yapılan değişiklikle yetki belgesinde paraya çevrilmeyerek kalıcı hale gelen uyarmalar e-devlet üzerinden bizzat mükelleflerce veya Bölge Müdürlüğümüze yazılı başvuruda bulunarak,verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için her uyarma için 95,00 TL olmak üzere Ziraat Bankası veya Vakıfbank şubelerine ödemede bulunulduğunun belgelenmesi halinde kaldırılabilmektedir.

 

Yönetmeliğin 77.maddesine eklenen 11 nolu fıkrada “Yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgili yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 50 adede ulaşılan uyarmanın tebliğ tarihini takip eden 15 inci günün sonunda uyarmaların sayısı 50 veya daha fazla ise geçici olarak durdurulur. Bu şekilde yetki belgesi kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulanlar, gerekli ödemeyi yaparak uyarmaların sayısını 50 adedin altına indirirlerse yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerine izin verilir.” denilmektedir.

12 nolu fıkrada ise “12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendine uymayarak faal vergi mükellefi olmayan yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri, durumun tespit edildiği tarihte geçici olarak durdurulur. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilir.” denilmektedir.

Yönetmeliğin 24.maddesine eklenen 5 nolu fıkra’da “ Yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı olan taşıtlardan;
a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirlenmiş taşıt yaşlarını aşan taşıtlar,
b) 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan yurt içindeki taşıtlar,
c) Geçerli muayene süresi yurt dışında iken biten ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 takvim günü veya daha fazla bir süre geçerli araç muayenesi olmayan taşıtlar,
ç) Yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi biri bulunmayan taşıtlar, yetki belgesi eki taşıt belgelerinden re’sen düşülür.” denilmektedir.

Yönetmeliğin 25.maddesine eklenen 4 nolu fıkrada ise “23 üncü ve/veya 24 üncü maddelere göre yapılan re’sen taşıt düşümleri veya yetki belgesi sahibinin talebi üzerine yapılan taşıt düşümleri sonucu; bu maddede belirlenmiş sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşılması halinde, sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı tarihi takip eden 30 uncu takvim gününün sonunda sözleşmeli taşıt kullanım oranının aşıldığı cinsteki sözleşmeli taşıtlardan, yetki belgesi eki taşıt belgesine en son kayıt edilmiş olandan başlanılarak eski tarihe doğru sözleşmeli taşıtlar, sözleşmeli taşıt kullanım oranı sağlanıncaya kadar taşıt belgesinden re’sen düşülür.” denilmektedir.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine titizlikle uyulması gerekmektedir